Monumenti Katër Shtyllat

Four Poles
Monumenti Katër Shtyllat është vendosur në Sheshin e rindërtuar Jugosllavia e Re në vitin 2006, në të njëjti vend ku në vitin 1937-të ishin vendosur katër shtylla druri dhe transformatori, të cilat ishin pjesë e projektit për elektrifikimin e qytetit. Me kalimin e kohës vendi ku ishin të vendosur në të ashtuquajturin tumba u bë një vend takim kulti i Kumanovës dhe simbol i njohjes.