Gara ndërkombëtare për Kërcim Modern “Dance Fest”

Dancefest
Nën organizimin e studios për kërcim modern „MAK“ nga Kumanova, çdo vit në muajin prill-maj në SHK „Trajko Prokopiev“ Kumanovë, mbahet kërcim spektakli ndërkombëtar dhe revyal me pjesëmarrje të grupeve të kërcimit nga më shumë vende.